Uprawnienia IR(A)/ME


Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE)  NR 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011r.  ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 


FCL.600 IR – przepisy ogólne 

Operacje wykonywane zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) na samolotach, śmigłowcach, sterowcach lub pionowzlotach mogą być wykonywane tylko przez tych posiadaczy licencji PPL, CPL, MPL oraz ATPL, którzy posiadają uprawnienie IR odpowiednie dla danej kategorii statku powietrznego bądź zaliczają egzamin praktyczny lub realizują szkolenie z instruktorem.


FCL.605 IR – uprawnienia 

a) Posiadacz uprawnienia IR jest uprawniony do pilotowania statków powietrznych zgodnie z przepisami dla lotów według wskazań przyrządów (IFR) z minimalną wysokością decyzji 200 stóp (60 m). 

b) W przypadku uprawnienia IR na wielosilnikowe statki powietrzne powyższe uprawnienie można rozszerzyć do wysokości decyzji mniejszej niż 200 stóp (60 m), jeżeli kandydat przeszedł odpowiednie szkolenie w zatwierdzonym ośrodku szkolenia
i zaliczył sekcję 6 egzaminu praktycznego przewidzianą w dodatku 9 do w/w Rozporządzenia na wielosilnikowym statku powietrznym. 

c) Posiadacz uprawnienia IR korzysta z przysługujących mu uprawnień zgodnie
z warunkami określonymi w dodatku 8 do w/w Rozporządzenia


FCL.610 IR – warunki wstępne i zaliczanie 

Osoba ubiegająca się o uprawnienie IR: 

a) musi posiadać: 

1) co najmniej licencję PPL na odpowiednią kategorię statku powietrznego, oraz: 

(i) uprawnienia do wykonywania lotów nocnych zgodnie z FCL.810;  lub 

(ii) licencję ATPL na inną kategorię statków powietrznych; lub 

2) licencję CPL na odpowiednią kategorię statków powietrznych; 

b) musi wykonać co najmniej 50 godzin lotów nawigacyjnych w charakterze pilota dowódcy samolotu, śmigłowca lub sterowca, z czego co najmniej 10 godzin lub,
w przypadku sterowców, 20 godzin na statku powietrznym odpowiedniej kategorii

oraz musi posiadać aktualne orzeczenie lotniczo – lekarskie klasy I lub klasy II z ważnym badaniem słuchu (audiogram)


Przebieg szkolenia

W ATO Adriana Aviation szkolenie przebiega w następujący sposób:

- 5 godzin symulatora Alsim/Elite 

- 5 godzin szkolenia samolot Tecnam T2006T

- 29 godzin symulator Alsim i 6 godzin symulator Elite lub 35 godzin symulator Elite

- 10 godzin szkolenia samolot Tecnam T2006T

Posiadając uprawnienie IR(A) ME możesz latać samolotami wielosilnikowymi według wskazań przyrządów. Uprawnienie jest ważne 12 miesięcy od daty wpisania do licencji.


Napisz maila na adres ht@adriana.com.pl lub zadzwoń do nas: +48 56 686 4956, przygotujemy dla Ciebie
ofertę. Możesz również umówić się z nami na lotnisku.

Czekamy na Ciebie!

Plik do pobrania